fbpx
Новини

Курс по „Управление на човешките ресурси в ERP“

Управлението и развитието на човешките ресурси има пряко влияние върху цялостното стратегическо развитие на една организация. Поради прякото участие в управлението на останалите видове ресурси в организацията (информационни, финансови, материални и т.н.) напоследък функцията по управление на човешките ресурси се дефинира като управление на човешкия капитал. В този смисъл хората в организацията са най-важния актив, с който разполага всяка фирма или институция.

Управлението на човешките ресурси е сред най-динамично развиващите се бизнес направления. Независимо дали се изпълнява в бизнеса, администрацията или неправителствена организация, управлението на човешките ресурси се подчинява на едни и същи принципи, които са свързани с ефективната организация на процесите по администриране на персонала, неговото развитие и оценяване като актив в компаниите.

Курс по “Управление на човешките ресурси в ERP”

Курс по “Управление на човешките ресурси в ERP” разглежда универсалната същност на процеса на набиране и подбор на кадрите, оценяване, възнаграждение, обучение, неговата вътрешна логика и елементи, както и основните методи и техники, свързани с неговото изготвяне, оценка и изпълнение. Управлението на човешките ресурси представлява приложение на знания, опит, инструменти и техники към управлението на най-ценния ресурс на организациите – човешкият. Управлението на човешките ресурси се осъществява чрез формализиране и използване на принципно нови методи и техники, използвайки съвременни програмни продукти.

SAP HR се занимава на първо място с анализ на бизнес процесите в човешките ресурси. Теорията се фокусира върху добрите практики, свързани с управлението и развитието на човешките ресурси в една организация. Студентите се запознават по-подробно с това през какви етапи преминава привличането на кадри в една компания, тяхното администриране, управление на работното им време, възнаграждения, оценка на талантите и тяхното развитие, което води до всеобщото развитие на фирмата и организацията.

По отношение на теоретичната част се използват като примери възможностите на системата SAP HR. Представянето е на общо ниво, за да могат студентите да разберат по-добре приноса на човешките ресурси за цялостното управление на компанията, какви са основните KPI показатели, които измерват ефективността на процеса по управление на човешките ресурси и какви  ползи могат да очакват самите организации.

Целта на курса е интеграция на теоретичните и практически проблеми на управление на човешките ресурси и представянето на част от тях през призмата на интернет технологиите. Основна задача на “Управление на човешките ресурси” е да представи пред студентите основни практики, процедури и начини на управление на човешките ресурси на организациите, за да могат те да израснат, да затвърдят своите успехи и да са конкурентноспособни.

Практически упражнения

По отношение на практическата част, като платформа се използва SAP HR. На студентите се осигурява достъп до системата и възможност да направят основните базови стъпки – да назначат служител, да отразят отсъствие и работен график, присъствие, видове плащания и удръжки, да сметнат заплати, да разгледат необходимите справки от чисто мениджърска и законодателна гледна точка.

Демонстрира се интегрираността в обработката на данните по отношение на хората в организацията и възможностите на системата да бъде гъвкава и да се напасне към нуждите на всяка една фирма. Обикновено упражненията протичат под формата на индивидуална работа на компютрите с консултация и демонстрация от страна на преподавателя, както и въпроси от страна на обучаемите и конкретна помощ при работа със системата.

Курсът по „Управление на човешките ресурси в ERP е част от магистърската програма „Бизнес анализ и ERP решения“, създадена от ERP Academy в партньорство с Висше училище по застраховане и финанси. Магистърската програма е първата по рода си в България, която подготвя изключително търсените и ценени консултанти по бизнес софтуер. С нея студентите се реализират не като програмисти, а като специалисти по внедряване, продажба и поддръжка на висок клас решения за управление на бизнеса – професии, които стават все по-търсени в световен мащаб.

За запитвания и кандидатстване, последвайте този адрес.