fbpx
Новини

Бизнес консултантите

ERP Academy и Висше училище по застраховане и финанси (ВУЗФ) създадоха магистърската програма „Бизнес анализ и ERP решения“, провокирани от факта, че в България има редица университети, които подготвят програмисти, но  няма нито една специалност, насочена към процеса на внедряване на системи за управление на бизнеса. Сфера, в която специалистите трябва да разбират както от софтуерни технологии, така и от счетоводство и финанси, управление на бизнес процеси и много други области.

Магистърската програма е първата по рода си в България, която подготвя изключително търсените и ценени консултанти по бизнес софтуер. С нея студентите се реализират не като програмисти, а като специалисти по внедряване, продажба и поддръжка на висок клас решения за управление на бизнеса – професии, които стават все по-търсени в световен мащаб. Програмата е с икономическа насоченост, но се фокусира върху това как информационните технологии помагат за укрепването на модерни предприятия, които се стремят да постигнат своите стратегически приоритети чрез използването на нови технологии.

Днес бизнесът търси хора, които разбират и използват иновативни технологии за повишаване на ефективността и конкурентоспособността на тяхната компания. Постигането на поставените стратегически бизнес цели е почти невъзможно без широко използване на информационните технологии, тъй като те осигуряват средата за провеждане на съвременния бизнес. Все повече компании внедряват различни класове бизнес софтуер и в резултат браншът усеща нарастващ недостиг на кадри, които да се ангажират с продажбата на такива решения, управлението на проектите, интеграцията с наличните системи при клиентите, както и бъдещото развитие и поддръжка.

Завършвайки магистърската програма „Бизнес анализ и ERP решения“ студентите не стават програмисти, а специалисти по внедряване на сложни софтуерни решения и реализация на проекти на стойност десетки или стотици хиляди левове. Днес предприятия, банки, търговски вериги и други компании усилено внедряват бизнес софтуерни системи и компаниите, реализиращи проектите, непрекъснато търсят подготвени кадри, а заплащането на такива специалисти е много над средното за страната.

Бизнес софтуерът

Бизнес софтуерът включва всички информационни системи в рамките на едно предприятие, в които се натрупват данни за бизнеса и служат като основа за анализ, планиране, изпълнение и контрол на бизнес процесите.  Програмното обезпечаване на фирмите минава през няколко етапа. В началото се инсталират отделни системи за различните звена, след това се прави опит за интеграция или се закупува нова, интегрирана система и накрая се преминава към цялостна система, която включва не само ежедневно управление, но и планиране и контрол на цялостната дейност като една цяла единица.

За да се внедри успешно една цялостна информационна система, обхващаща планирането, управлението, контрола и анализа на всички процеси в една фирма е необходимо тези дейности да съществуват и да работят ефективно. Внедряването на бизнес софтуер от висок клас катализира процесите на организиране на фирмата и то в по-голяма степен дори от внедряване на ISO, тъй като този тип системи абсолютно задължават фирмата да работи според избрания бизнес модел.

Системата за единно планиране на бизнеса става „жизнено“ необходима тогава, когато процесите по планиране и контрола на изпълнението станат трудни, което довежда до необходимостта от поставянето им в информационна система, която да следи, напътства и алармира при неизпълнение. В този момент наличието на внедрена и добре работеща система може да позволи на фирмата да продължи да расте без сътресения. Въпреки нарасналия брой поръчки, по-големия брой хора, които трябва да се контролират и по-голямото разнообразие на външни фактори, които влияят, такъв тип системата позволява на фирмата да продължи да изпълнява в срок и качествено поръчките на клиентите. Системата позволява лесно да се планира натовареността на ресурсите (стокови, човешки, парични и други) при голям брой разнообразни дейности и дава възможност за постоянен контрол на всичко, което се случва.  Това е една от причините, заради които се счита, че този клас бизнес софтуер дава конкурентно предимство. Фирмите, които имат внедрена такава система обикновено успяват да спазят ангажиментите си относно срок, качество и други фактори в по-голям процент от случаите и естествено това ги прави предпочитан партньор.

Друга полза е взаимстване на „ноу-хау” –  системите за единно планиране на ресурсите на предприятието са създадени според международни стандарти за бизнес процесите и фирмата започва да работи по тях. Планирането и организирането на поръчките и доставките води до поне 15%-20% намаление на складовите запаси, което освобождава финансов ресурс за фирмата. Тези системи дават възможност да се правят различни анализи и способстват за бърза и адекватна реакция на промените в пазарната среда, което намалява разходите с около 10% и повишава приходите. Увеличава се събираемостта на вземанията с 15%, поради възможността да се следят по-ефективно всички поръчки, плащания, фактури и просрочени задължения. Намалява се броят на нужния персонал, поради намаляване на времето за обработка на документите и така се съкращават разходите за заплати с до 10%.

Всички тези ползи способстват за мащабно оптимизиране на бизнес процеса, което чувствително се отразява върху възвръщаемостта на активите, на собствения капитал, на коефициентите за ликвидност и най-вече на коефициентите за рентабилност, като печалбата осезаемо се увеличава.

Внедряването на бизнес софтуерът и ролята на консултанта

Внедряването на бизнес софтуер от висок клас често отнема много време, тъй като изисква както сериозно изчистване на бизнес моделите, така и пълно детайлизиране на потоците от информация. Поради тези изисквания внедряването на такава система има благотворно влияние върху организацията като цяло. Но тук е и един от големите проблеми пред такова внедряване – често ръководните кадри в отделните звена не могат да оценят подобаващо нуждата от подобна система и нямат необходимата подготовка, за да възприемат подобно ниво на цялостна интеграция на фирмените данни. Преди внедряването е добре ръководните кадри от всички звена да преминат курс на обучение, който ще им даде много по-точна представа за ползите, какво трябва и какво не трябва да очакват от подобна система.

Правилното внедряване на пълно и функционално решение е изключително сериозна задача. Този процес е уникален и е съобразен със спецификата на съответната фирма. За да има успех внедряването, е необходимо от страна на клиента-потребител да се сформира екип. Този вътрешен екип на практика извършва внедряването на системата и промяната на навиците на потребителите. Вътрешният екип трябва да има ръководител, който да има правомощията да прилага взетите по внедряването решения, да осигурява нужния достъп, както и да има пряка връзка с ръководството на фирмата, за бързо вземане на решения по въпроси, касаещи промяна на работата. Друга важна част от процеса по внедряване са бизнес консултантите. Те са специалисти от различни области, които извършват следните дейности:

  • Анализ на потребностите
  • Реинженеринг на процесите и предложения за промяна, съобразно най-добри практики
  • Изпълнение на специфични допълнения към софтуера
  • Подготовка на първоначалните номенклатури, включително импорт от друга система
  • Подготовка на бизнес модела – трансформирането на документите, ролите на потребителите, шаблони за отчети, модел за защита на данните и други
  • Първоначални опитни въвеждания на данни съвместно с ръководителя на проекта
  • Обучение на потребителите
  • Финален анализ за пълнота, съвместно с ръководителя на проекта и ресорните мениджъри
  • Стартиране на системата

Времето за внедряване е относително и варира от няколко месеца при по-малки предприятия, до няколко години при големи фирми със сложен бизнес модел.

За запитвания и кандидатстване в магистърската програма „Бизнес анализ и ERP решения“, последвайте този адрес.